ขั้นตอนการสั่งซื้อ

๑ คลิกลิงค์ค่ะ คุณสามารถเข้าไปเลือกชมและสั่งซื้อสินค้าได้ในเว็ปไซต์นะคะ

https://callalike.com/

๒ คลิกภาพเข้าไปค่ะ

๓ เลือกสี ขนาดค่ะ เสร็จแล้วคลิก เพิมไปยังรถเข็นค่ะ

๔ คลิก ชําระเงินค่ะ

๕ กรอบข้อมูลลูกค้าในฟอร์ม กรอบให้สมบููณ์ เสร็วแล้วก็คลิกดําเนินวิธีการจัดสํ่งต่อค่ะ

๖ เลือกวิธีการจัดส่งค่ะ แล้วก็คลิกดําเนินการชําระเงินต่อค่ะ

๗ เลือกวิธีชําระเงินเสร็จ ก็คลิกการสั่งซื้อสําเร็จ